Als U medewerking wilt van de overheid (bouw woning, start bedrijf, vestiging/uitbreiding recreatiebedrijf):

– adviseer ik U over de mogelijkheden (bestemmingsplan);
– ben ik U behulpzaam bij het opstellen van Uw plannen (economisch, ruimtelijk en financieel);
– help ik U bij het bespreken, presenteren en toelichten van Uw plannen bij de gemeente);
– ondersteun ik U bij het schriftelijk indienen van Uw aanvragen en het voorleggen van verzoeken.

Als U een probleem of een conflict hebt of krijgt met de overheid, ik sta U bij:

– met advies (welke mogelijkheden en kansen zijn er);
– met bemiddeling: ik open de deur bij de gemeente voor U;
– met ondersteuning ( bij het voeren van gesprekken met de gemeente en het schrijven van brieven);
– met het opstarten van juridische procedures (zienswijze, bezwaar en (hoger) beroep) door het schrijven van verzoekschriften;
– met het behartigen van Uw belangen tijdens gerechtelijke zittingen.

Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

– een geweigerde vergunning, vrijstelling of ontheffing (woning, gebouw, (mini)camping, horecazaak, terras etc.);
– een aan iemand anders verleende vergunning, vrijstelling of ontheffing waar U last of schade van gaat ondervinden;
– een aanschrijving (bestuursdwang of het treffen van voorzieningen) die U van de gemeente hebt ontvangen,
bijvoorbeeld: illegale bouw, illegaal gebruik woningen of gebouwen of het illegaal in bezit nemen van gemeentegrond;
– een belasting die U ten onrechte is opgelegd of die U te hoog vindt;
– een probleem met een bestemmingsplan ( de bestemming en/of het gebruik);
– een verzoek om het bestemmingsplan in Uw voordeel te wijzigen;
– (plan)schade die u ondervindt van een ruimtelijke ingreep, zoals een bestemmingsplan, of
– bedrijfsschade die U ondervindt van een wegafsluiting of van bouwwerkzaamheden;
– intrekking bekostiging huishoudelijke hulp.

Als Uw afnemer/Uw klant de rekening niet betaalt probeer ik, namens U, de incassovorderingen te innen
Ik ondersteun bedrijven om hun rekeningen te helpen incasseren, ineens of in termijnen.
Liefst in goed overleg met Uw relatie zodat de verstandhouding tussen U beiden goed blijft. Als het niet via overleg lukt, bekijk ik in overleg met U of het zinvol is de procedure tot invordering te starten.